Na slovenskem podeželju, kjer je na razpolago množica različnih zanimivih zgodb, izstopa tudi zgodba o rokodelstvu v Ribnici in njeni okolici. Rokodelstvo kot tako predstavlja bistveno identiteto tega območja. Kljub naravnim, kulturnim ter infrastrukturnim danostim pa razvoj tega podeželskega območja ne poteka brez težav. Še posebej je to razvidno na področju gospodarstva, tako na področju tradicionalnih dejavnosti – rokodelstva, ki kljub različnim naporom stagnira, kakor tudi na drugih gospodarskih področjih, kjer pa primanjkuje kadrov s tehničnimi znanji. Ob tem izobraženi mladi zapuščajo podeželsko območje. Zato smo projektni partnerji, ki zastopamo različne sektorje – javni – gospodarski in nevladni – pripravili projekt, ki daje odgovore na zgoraj navedene izzive. Temu okolju želimo ponuditi več, zato se je razvila ideja, da se v Ribnici vzpostavi kreativni prostor za mlade, starejše ter aktivne in potencialne podjetnike, ki pa bi se še nadgradil s spodbujanjem pridobivanja znanja na področju digitalnih veščin in usmerjal v rabo novih tehnologij. Vzpostavitev delovanja tega kreativnega prostora in njegovo delovanje tudi po zaključku projekta bo v skladu z idejami trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, prispeval k razvoju podeželja. Poleg omogočanja razvijanja digitalnih kompetenc pa projekt podaja odgovor še na drugi izziv, to je prikaz možnosti nadgradnje ribniškega rokodelstva, predvsem še lončarstva. Ob tem izhajamo iz osnov rokodelstva in rokodelskega znanja ter nadgradnje le tega z (1) nadgradnjo obstoječe produkcije rokodelskih izdelkov (analiza obstoječih produktov in preoblikovanje vsaj 6 obstoječih tradicionalnih izdelkov) in (2) proučitvijo možnosti uporabe lokalnih surovin (gline) za bodočo proizvodnjo. Celoten projekt je pomemben kot ponudba za  prebivalce z vzpostavitvijo okolja, v katerem lahko pridejo do novih znanj za uporabo novih tehnologij, digitalizacije, pa tudi mreženja in izmenjave znanj med samimi uporabniki tega prostora. Projekt je pomemben tako za posameznika, ki bo s tem pridobil večje možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev, kakor tudi za podjetja iz lokalnega območja. Ta bodo z realizacijo tega projekta in z vzpostavitvijo učečega se okolja imela večjo možnost za pridobivanje kadra, kakršnega primanjkuje – kadra, ki bo imel znanje in kompetence na področju digitalnih in informacijskih vsebin.

Ob tem bodo udeleženci sočasno ali sukcesivno pridobivali tradicionalna znanja rokodelstva, kakor tudi nova tehnološka znanja. Kljub hitremu napredku tehnologij je namreč dodana vrednost tega projekta prav usmerjeno povezovanje tradicionalnega z digitalizacijo. S tem bomo reševali predhodno navedene izzive, s katerimi se sooča širše podeželsko območje. Ker pa je tak način reševanja izzivov podeželja inovativen, predvsem pa gre tudi za zelo inovativno povezovanje tradicionalnih znanj in novih tehnologij, bomo projektni partnerji pripravili tudi vrsto promocijskih aktivnosti širšega podeželskega območja. S tem bo projekt postavil širše temelje za sodelovanje mladih, starejših in žensk na območju LAS PPD od Turjaka do Kolpe.

Operacija bo trajala od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023.

Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 107.052,66 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 79.997,37 EUR.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020