Ribniški študentski klub je društvo, ki združuje in omogoča aktivno udejstvovanje v lokalnem kraju, vendar pa vloga kluba ni omejena zgolj na ponujanju razvedrilnih vsebin, temveč nosi tudi določeno odgovornost v odnosu do svojega okolja. Zaradi nepovratnih sredstev, ki jih je deležen klub, lahko organizira dogodke, ki so cenovno dostopni ali brezplačni, ter omogoča glasbeno produkcijo, ki sicer ne more biti tržno uspešna. Pomembno je, da klub ohranja pri izvajanju programskih vsebin zavest o svojem posebnem položaju, ki mu omogoča ponudbo alternativnih glasbenih, izobraževalnih in sicer kulturnih vsebin. Klub tako prispeva k raznolikosti kulturne ponudbe v regiji, vendar pa to ne pomeni, da bi moral klub izključno prirejati dogodke z marginalnimi vsebinami, saj naj bi bil zasnovan z namenom, da je dostopen vsem študentom regije, da torej zadosti okusu mnogih. Naloga študentskega kluba je tako, da lovi pravo pot med izvedbo različnih kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki sicer ne bi prišle na prizorišče in organizacijo dogodkov, katerih vsebine so bolj razvedrilne, splošno dostopne. Prav tako študentski klub nosi odgovornost pri izpostavljanju informacij, ki so odločilnega pomena za študentsko populacijo. Klub mora prek medijskih kanalov, ki so mu na voljo sporočiti zakonske, družbene ali drugačne obetajoče spremembe, ki vplivajo na življenja študentov.

Študentski klub svoje poslanstvo izpeljuje prek naslednjih programskih področjih:


Kulturne prireditve

Organizacija  kulturnih prireditev v takšni ali drugačni obliki predstavlja večji del delovanja kluba. Med dogodki izstopajo Alternativa, Kulturna ropotarnica in Sejem pri študentih. Alternativa je večji dogodek, ki v  ribniški okoliš pripelje glasbene zvrsti, ki jih sicer ni slišati. Zavestna organizacija drugačnih vsebin je pomemben vidik prireditve, poudarek pa je predvsem na raznolikosti glasbenih zvrsti in omogočanju nastopa neuveljavljenim skupinam. Kulturna ropotarnica je sestavljena iz cikla dogodkov z bolj »marginalnimi« vsebinami, ki od obiskovalca zahtevajo bolj poglobljeno odnos do obravnavanih, družbeno kritičnih tem. Sodelovanje kluba na Ribniškem semnju v sklopu samostojnega Sejma pri študentih je že tradicionalno, programske vsebine pa so izpeljane tako, da so primerne različnim starostnim skupinam z raznolikimi okusi, vsebine programa so razvedrilne narave, namenjene druženju.

Program kluba seveda ni omejen zgolj na omenjene tri prireditve, vendar pa te nakazujejo na okvirno zasnovo programskega načrta študentskega kluba.


Medij

Klub nastopa prek dveh medijev, z objavljanjem v Rešetu in z izdajo lastne publikacije Skup. Že omenjena odgovornost kluba je, da z objavljanjem v Rešetu izpostavlja vsebine, ki so pomembne za člane, hkrati pa mesečnik odpira možnost promocije kluba. Publikacija Skup pa pomeni priložnost za člane, da posredujejo svoja znanja širši publiki, delujočim na reviji omogoča pridobitev izkušenj dela s svojega področja. Vloga publikacije je podobno kot pri objavah v Rešetu promocija, razvedrilo in ozaveščanje. Publikacija omogoča bolj celostno predstavitev delovanja kluba, člani lahko delijo svoje interese in omogoča bolj poglobljeno izpostavljanje nekaterih tem.


Izobraževanje

Izobraževanje temelji na dveh poteh. Na eni strani mora klub svojim članom omogočiti ugodne tečaje praktičnih znanj, ki bi jih morda v prihodnosti potrebovali pri iskanju poklica, po drugi strani pa je dolžnost, da z organizacijo filmskih projekcij, okroglih miz v svojem okolju ozavesti probleme socialnih nepravičnosti, ki sicer ostajajo neopaženi. Z vzpostavitvijo več-funkcionalnega prostora, Študentskega inovacijskega stičišča bomo tudi v prihodnje članom in zainteresirani javnosti ponujali kvalitetne izobraževalne vsebine, ki bodo zasledovala ciljem delovanja kluba.


Sociala - ugodnosti

Klub mora svojim članom omogočiti ugodnejši dostop do določenih storitev, ki so povezane z študijem (javni potniški promet, knjižnica) ali zdravim preživljanjem prostega časa (športne aktivnosti), hkrati pa je primoran zaradi zahtev po doseganju števila članstva ponuditi subvencije, ki so izven potreb samega študija (Harlekin, Kolosej, Kino Bežigrad). Prednost pri zagotavljanju subvencij imajo ugodnosti povezane s študijem.


Stand up in koncert na bregu IN Turnir zorbinga

Ribniški študentski klub je 24. 7. 2021 organiziral projekt Stand up Gašperja Berganta in koncert Adi Smolarja na bregu Grada Ribnica. Projekt je nadaljevanje lanskoletnega koncert na kanuju na reki Bistrici. Letos smo se odločili za trdnejša tla, da ne bi prišlo do ponovitve lanskega potopa. Nato smo pa teden kasneje organizirali Turnir zorbinga, kjer so se udeleženci na Stadionu Ugar lahko pomerili v zabijanju golov oz. samega sebe v druge igralce. Oba projekta sta bila sofinancirana s strani Občine Ribnica preko pokroviteljstva.