Vzpostavitev Študentskega inovacijskega stičišča velja med projekti študentskega kluba za tistega, ki po svoji vsebinski in finančni plati nedvoumno izstopa. Projekt študentsko inovacijsko stičišče sestavljata dve fazi. V prvi fazi projekta želimo preurediti lastniške prostore, da bomo v njih lahko udejanjali dolgoročno strategijo delovanja kluba. Slednja zasleduje cilje povezane z nudenjem vsebin, kjer bodo mladi lahko kvalitetno preživeli svoj prosti čas, bodo lahko pridobili neformalna znanja, ki jim bodo lahko v prihodnosti pomagala pri iskanju prvih zaposlitev, nuditi prostor, kjer bo lahko potekal in se spodbujal kritični razmislek o družbenem dogajanju. V drugi fazi projekta bomo ob izboljšanih materialnih pogojih izvedli cikel predavanj in delavnic, ki bojo zasledovale tri cilje: spodbujanja podjetništva in inovativnosti, vseživljenjskega učenja in pridobivanje dodatnih znanj.  Med cilje projekta je zagotovitev primernih materialnih pogojev za dolgoročno izvajanje dejavnosti za širitev ozaveščenosti in znanj s zgoraj omenjenih področij. Navedene aktivnosti, ki sledijo ciljem strategije lokalnega razvoja se dobro dopolnjujejo s namenom in ciljem delovanja Ribniškega študentskega kluba v lokalnem okolju, saj te aktivnosti, sicer manj strukturirano izvajamo že vsaj 10 let.

Rezultati projekta bodo izboljšani materialni pogoji delovanja društva s katerim želimo mladim, starejšim, brezposelnim in drugimi ranljivimi skupinami zagotoviti širitev znanj, spretnosti in veščin, ki bodo omogočili večjo inovativnost, občutek za svoje domače okolje in vključenost v družbi. Rezultati operacije bodo trajni, saj bomo vsebine pod novimi materialnimi pogoji v prihodnosti vsebinsko dodatno nadgrajevali v skladu z zaznano potrebo omenjenih skupin v lokalnem okolju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost projekta je 51.690,63 EUR, vrednost sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 34.155,17 EUR.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).