Vizija razvoja mladinske kulture v programih župa
03.10.2014 :: jostzagar
 
novica_slika
Postavili smo naslednje vprašanje glede razvoja mladinske kulture vsem županskim kandidatom:

"V Ribnici ne obstaja infrastrukture, ki bi jo mladinska in ostala društva lahko koristila brezplačno za izvedbo delavnic, predavanj ali prireditev. Prav tako na občinski ravni ne obstaja razpisa namenjenega mladinskim društvom, ki bi lahko sofinanciral njihove dejavnosti. Kako vidite vlogo mladinskih društev v lokalnem okolju in kakšen je vaš program za spodbujanje razvoja mladinske kulture v Ribnici za naslednje mandatno obdobje?"


Dobili smo odgovor s strani treh in jih navajamo spodaj.

Aleš Hoge, Združena levica:

Infrastruktura, ki bi jo mladinska in ostala društva lahko koristila brezplačno za izvedbo delavnic, predavanj ali prireditev je ena od prioritet našega programa. Delavnice in predavanja ter vse oblike delovanja mladih, ki sicer sodijo v center mesta bi bile locirane v obnovljenem Ideal Centru. Zabavne prireditve in prireditve z glasno glasbo bi bile lahko organizirane v prostorih bivših kasarn, kjer je primeren prostor tako za športne dejavnosti kot gostinske storitve. Pomembno je zagotoviti primernega upravljavca. Občina mora sprejeti program spodbujanja mladinske dejavnosti in pravilnik za financiranje mladinskih aktivnosti in na podlagi tega letno objaviti razpis. Vsa društva, ki izpolnjujejo kriterije, sodelujejo in občina spremlja uresničevanje programa, ki ga je sofinancirala. Vlogo mladinskih društev vidimo predvsem v zagotavljanju možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa mladih, razvijanju prostovoljstva in solidarnosti, spodbujanju izobraževanja in usposabljanja mladih, medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje.

V naslednjem mandatnem obdobju načrtujemo naslednje prioritete na tem področju:
- Obnova in ureditev Ideal Centra,
- Projekt ureditve lokacije bivših kasarn v športno – zabavni center,
- Program in pravilnik za mladinsko dejavnost.


Janez Pucelj, SLS:

"V preteklih mandatih ni bilo dovolj storjenega za mlade v Občini Ribnica,to je dejstvo.
Do sedaj namreč nismo zasledili, da bi se na našem območju kazala kakršnakoli strategija razvoja mladinskega delovanja,še posebej na kulturnem področju.
V občini Ribnica delujejo mladinska društva, ki nimajo urejenih najbolj osnovnih pogojev za svoje delovanje; kot so sredstva in prostori, ki bi omogočila njihovo nemoteno delovanje.
Ob izvolitvi za župana, bi aktivna mladinska društva spodbudil, da se prijavijo na razpise, ki bi bil posebej namenjen projektom mladih ( šport,kultura,mednarodno povezovanje,….)
Poleg vira financiranja, mora občina poskrbeti tudi za prostore, kjer bi se mladi srečevali in družili. Zavedamo se, da trenutni prostori Ribniškega študentskega kluba nikakor niso primerni za študente. Rešitev predlagajte! Skupaj bomo uspeli!
Bistvena je namera Občine da podpre in pomaga izpeljati projekte, ki jih bodo(boste)predlagali mladi.
Mladi ste iskra družbe, njen nujni razvojni potencial."

Andreja Škrabec, Lista za jutri:

"Vse oblike infrastrukture, ki so v lasti občine, bi morale biti na voljo vsem občanom ne glede na njihov status, torej tudi mladim. Tu bi izpostavila tri prostore, ki lahko nudijo prostor za delavnice, predavanja ali prireditve, prvi je Miklova hiša, ki ima v zgornjem nadstropju manjšo dvorano, primerno za predavanja in posvete, drugi je Rokodelski center, znotraj katerega je večja dvorana in tretji TVD Partizan, katerega društva že sedaj s pridom uporabljajo. V teh prostorih je možno dobiti prostore tudi brezplačno, če prireditve niso zgolj komercialne narave in če delovanje društva pripomore k bolj pestremu družbenemu življenju.
Ne vem točno kaj ste imeli v mislih pod terminom mladinska društva. Občina razpisuje sredstva za kulturna in športna društva in če so prej omenjena mladinska društva dejavna na teh dveh področjih, potem imate vsekakor možnost prijave na razpis. Tako športna kot kulturna društva so bistvena za popoldansko druženje občanov, hkrati občane sodelovanje v njih izpopolnjuje. Vsa društva delujejo na prostovoljni bazi, zato so občinska sredstva podpore za njihov obstoj in delovanje še kako pomembna. Ker se tega zavedamo, bomo proračunska sredstva, ki so namenjena za njihovo delovanje, v proračunu povečali za 100%. Za vse ostale oblike društev pa je smiselno projektno financiranje, kar pomeni, da občina podpre posamezen projekt, če meni, da bo slednji doprinesel k dvigu kvalitete družbenega življenja.
Vlogo vsakega društva, ne samo mladinskega, vidim v širjenju novih idej, novih pristopov, druženju in zabavi. Tudi sama pogrešam prostor v Ribnici, ki bi bil namenjen zgolj mladim. Ob tem nimam v mislih prostora (pisarne) za študentski klub, ampak prostor, kjer bi se mladi družili, izražali svoje misli, čustva, se povezovali ter razgibali dijaško in študentsko populacijo. Želim si, da bi bili mladi bolj kreativni. Imamo idejo, da bi prostore v stari Kasarni preuredili v prostore za mlade. Ravno prav oddaljena lokacija od centra mesta, na drugi strani pa še vedno dostopna vsem, ki nimajo lastnega prevoza. O vsebinah in o načinu ureditve prostora je potrebno stopiti v kontakt z vami, mladimi. Vi ste tisti, ki morate povedati, kako si predstavljate tak prostor in kakšne vsebine želite v njem izvajati. Samo s sodelovanjem lahko najdemo pravo rešitev."